Značaj pripreme kombajna za žetvu suncokreta

Dobra priprema za žetvu je važna “operacija” kao i dobra priprema za setvu useva.

Greške u žetvi mogu umanjiti prinos za preko 20%, a kvalitet zrna za preko 50%. Kod suncokreta gubici mogu biti u vidu otresanja glava, smanjene vlažnosti zrna ili lošeg izvršaja. Primese, pleva, ljuska, cvast, vlaga, dodatno smanjuju lagerovanu količinu kao primese i zbog neophodnog procesa čišćenja i sušenja.

Sa pripremom kombajna je trebalo krenuti još pri planiranju setve. Setvu je trebalo obaviti prema vremenskom planu tako da pristizanje useva za žetvu bude postepeno. Ako su cele površine posejane odjednom, žetva će početi kada usev ima visoku vlažnost tako da kada se stigne na kraj žetve, usev će imati izuzetno nisku vlažnost. Potrebno je dobro proceniti koliko će dana “kombajnu” trebati za žetvu.

Kosu je potrebno dobro naoštriti zbog tvrde stabljike suncokreta.

Visina otkosa zavisi od ujednačenosti visine suncokreta. Ne treba biti niža od 0,2 m ispod glave suncokreta. Broj obrtaja bubnja treba da bude minimalan, oko 450 min-1 u zavisnosti od prinosa i gustine useva. Veći prečnik bubnja zahteva manje brzine obrtaja. Izvršaj zrna sa sadržajem vlage između 12% i 15% će biti veoma dobro, a zrno će lako prolaziti kroz podbubanj. Elementi vršidbene komore suncokreta čija je vlaga niska izazivaju lom i pucanje semenke što dodatno opterećuje sita, a može izazavati zaustavljanje transportnih sklopova. 

Ako vlaga zrna prelazi 15% ili 20%, veće brzine bubnja i manji zazor mogu biti neophodni, iako sadržaj stranog materijala u zrnu raste. Lom će se javiti što može izazvati dalje problem u separaciji.

Najbolje je u početku se pridržavati priručnika, uputstva za upotrebu, eksploataciju, koju je izdao proizvođač kombajna. Fina podešavanja treba izvršiti prema uslovima na terenu. 

Podešavanja ventilatora, vazdušne struje treba izvršiti prema specifičnoj težini suncokreta - nasipnoj gustini.

Prinos suncokreta zavisi od tri glavnih uzroka gubitka. Prvi se odnosi na gubitak pred ubiranje, drugi je gubitak na hederu. Treća tačka stvaranja gubitaka jeste u vršidbenoj komori i na separaciji. Ubiranje bez gubitaka je gotovo nemoguće, a prihvatljiva granica je 3% (samo ubiranja, hedera i vršidbene komore sa separatorima). Gubici veći od 15% su izuzetno veliki što je posledica preopterećenosti kombajna i brzine kretanja.

Brzina kretanja u žetvi suncokreta treba da se kreće između 4 i 7 km/h, maksimalno 8 km/h. Optimalna brzina kretanja varira u zavisnosti od sadržaja vlage u suncokretu i prinosu. Može se ubirati pri većim brzinama i kada je vlažnost 12%, ali pod uslovom da se radi o većem prinosu odnosno kada se radi o suncokretu sa većom nasipnom gustinom (viši sadržaj ulja).