Agrotehnika-ključ za postizanje vrhunskih prinosa

Stručna služba Victoria Logistic od svog osnivanja poljoprivrednim proizvodjačima ukazivala je da ukoliko se napravi greška u nekoj agrotehničkoj meri to nas uvek košta i dovodi do pada prinosa. Agrotehnika je ključ za postizanje vrhunskih prinosa u procesu proizvonje.

Posebnu pažnju svakako treba posvetiti primeni mineralnih đubriva (količini i formulaciji) i rasporedu biljaka po jedinici površine. Primena svih mineralnih hraniva mora biti obavljena na osnovu analize zemljišta i stručnih preporuka shodno biljnoj vrsti koju planiramo da gajimo.

Kvalitetnu setvu odnosno optimalan raspored biljaka moguće je ostvariti jedino ako izvršimo kvalitetnu osnovnu obradu zemljišta i predsetvenu pripremu. Ukoliko obradom stvorimo preduslove da svako seme bude postavljeno na svoje mesto i da nicanje bude ujednačeno, visoki prinosi za date uslove godine neće izostati. Gubitak prinosa koji možemo očekivati ukoliko imamo neujednačeno nicanje i loš raspored može biti i preko 30% (u ekstremnim slučajevima gde gajene biljke jedna drugoj predstavljaju konkurenciju).

Dokaz da visoki prinosi ne izostaju kada se sve navedeno primeni u proizvodnji govori nam prosečni prinos od 17.111,68 kg/ha (svedeno 14% vlage) kukuruza na parceli od 70 ha koji je ostavrio dipl. inž. agronomije Todor Malešev iz Kaća koji pored ozbiljne poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi nastavlja svoje dalje usavršavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.