Elektronska knjiga polja-potreba, a ne luksuz

Poljoprivredni proizvođači sve većeg broja zemalja u skladu sa važećim zakonima i propisima u obavezi su da obezbede odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje praćenje procesa biljne proizvodnje. Ovakva kontrola primarne proizvodnje neophodna je zbog primene sve većih količine hemijskih preparata (pesticida, stumulatora, mineralnih đubriva....) i želje potrošača da konzumiraju zdravstveno bezbednu hranu. Nekontrolisana primena nitrata (azota) ne samo da dovodi do pada prinosa gajene biljka, već utiče i na povećan unos nitrata u naš organizam putem hrane (putem biljnih proizvoda) direktno i/ili indirektno (preko mesa i mleka). Nitrati u datim uslovima mogu preći u nitrite odnosno nitrozoamine koji su kancerogeni. U narednom periodu daleko će se veća pažnja poklanjati proizvodnji hrane koja neće biti opterećena ostacima hemijskih preparata. Kako bi se proizvođači stimulisali da proizvode hranu na ovakav način, uvode se standardi i/ili subvencije koji će omogućiti postizanje većih cena finalnih proizvoda. Proizvođači će moći da se opredele po kom standardu žele da proizvode, odnosno da li žele da budu u programu subvencija. Shodno tome biće u obavezi da poštuju propisanu tehnologiju i obezbede odgovarajuću dokumentaciju (koja se prilaže na kraju proizvodnog ciklusa), kako bi dokazali da su se pridržavali propisa. Kako bi se proizvodnja mogla ispratiti, svaka stavka u procesu mora biti zabeležena, dokaziva i proverljiva u svakom trenutku. Osnova za proveru i dostavljanje neophodne dokumentacije biće knjiga polja. Ukoliko dokumentacija nije kompletna, smanjuje se upotrebna vrednost finalnog proizvoda, a samin tim i njegova cena. Proizvođači koji budu pokušali da „lažiraju“ svoju dokumentaciju, trajno gube pravo na povlašćenu cenu i moraju izvršiti povrat dotada dobijenih srestava po osnovu sandarda i/ili subvencija za određeni broj godina. Otkrivanje neadekvatne dokumentacije moguće je na osnovu hemijske analize biljaka u toku vegetacije ili finalnog proizvoda pre otkupa. Proizvođači moraju shvatiti da se pokušajem prevare ne može ozbiljno nastupiti na tržištu i da će takvi proizvođači biti trajno eliminisani iz proizvodnje.

Evidencija agrotehničkih mera u poljprivrednoj proizvodnji do sada je bila moguća jedino vođenjem klasičnih (pisanih) kniga polja. Upisani podaci vrlo često su šturi, njihovo pronalaženje i sortiranje teško, a retko mogu poslužiti za kasniju analizu. Pregled podataka podrazumeva beskrajno listanje knjige i njihovo traženje, što oduzima puno dragocenog vremena. Kasnije formiranje izveštaja i objedinjavanje neophodnih dokumenata prilikom prodaje finalnog proizvoda vrlo je komplikovano, kao i mogućnosti naknadnih izmena unetih podataka. Ovakvo vođenje pisanih knjiga polja u vremenu opšte kompjuterizacije i želje za što efikasnijim korišćenjem vremena, nije prihvatljivo.

Na osnovu svih iznetih činjenica predlog svim poljoprivrednim proizvođačima je da se opredele za evidentiranje svojih proizvodnih procesa putem elektronskih knjiga polja. Ova knjiga treba da omogući lakši unos preciznih i iscrpnih podataka, ali i da omogući kasnije njihovo lako pronalaženje i analizu. Upravo analiza ostvarenih rezultata sa svake njive, vodi nas ka tačnoj i preciznoj poljoprivredenoj proizvodnji zasnovanoj na ekonomskim elementima. Posedovanje realnih podataka sa obradivih površina, omogućiće proizvođaču da tačno definiše potencijal i prinos svake njive za date vremenske uslove. Na taj način moguće je tačno definisati đubrenje i ostvariti pun finansijski rezultat. Poznata je činjenica da se kod kukuruza, u nepovoljnim godinama na njivi koja se ne đubri gubi 44.980 dinara, a u povoljnim godinama taj gubitak je znatno veći čak preko 58.620 dinara. Preobilnim đubrenjem (većim u odnosu na potencijal njive) u nepovoljnim godinama gubi se od 48.720 do 59.608 dinara, a u povoljnim od 22.224 do 47.723 dinara. Ovo je samo jedna od analiza koje se može uraditi ako posedujete sopstvene podatke u elektronskoj formi. Tu analizu moguće je uraditi u roku od nekoliko minuta. Svi ostali podaci koji se nalaze u datoj knjizi mogu se takođe brzo i efikasno analizirati i koristiti u svrhu unapređenja proizvodnje na sopstvenim njivama. Krajnji cilj u poljoprivrednoj proizvodnji treba da nam bude ne njiva nego njeni delovi za koje ćemo izvršiti uzorkovanje zemljišta, primenu odgovarajućih količina mineralnih hraniva, optimalan broj biljka po jedinici površine, primenu pesticida shodno zastupljenosti korova... Svakom delu njive treba da posvetimo odgovarajuću pažnju ukoliko želimo stabilne i optimalne prinose i dobre ekonomske rezultate (optimalnu zaradu).

Ovakvi programi pored  pronalaženja i analiziranja podataka treba da omoguće lakše formiranje izveštaja o svim traženim segmentima poljoprivredne proizvodnje koji će biti nephodnih prilikom prodaje proizvoda. Takođe primenom elektronske knjige polja proizvođači će biti mnogo bolje upoznati sa svojim proizvodnim površinama, angažovanjem mehanizacije, potrošnjom pesticida, mineralnih đubriva, semena itd... Nepoznavanje istorije primene pesticida (rezidualno dejstvo), utiču na rezistentnost patogena te slabu efikasnost preparata, na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Struktura setve na datoj parceli (nepoštovanje plodoreda), može dovesti do višestrukog povećanja troškova, neadekvatna primena mineralnih đubriva, i „sudbina“ žetvenih ostataka. Upravo radi izbegavanja ovih nepravilnosti i teškoća cilj je uvođenja elektronske knjige polja. Prevelika ulaganja u proces poljprivredne proizvodnje predstavlja luksuz koji danas nije moguće priuštiti. Brzo vraćanje određenih biljnih vrsta na istu obradivu površinu (nepoštovanje plodoreda) kao i setva biljaka koje su osetljive na određene vrste pesticida primenjenih u predhodnim godinama može značajno umanjiti prinos. Ponovna setva, pored gubitka dragocenog vremena, podrazumeva angažovanje ljudstva i mehanizacije. Savremena poljoprivreda ne ostavlja mnogo mesta za ovakve greške. Analizom podataka koji su uneti u predhodnom periodu moguće je sprečiti greške u budućnosti.

Prema novom zakonu o zemljištu vođenje evidencije o operacijama u poljoprivrednoj proizvodnji je obaveza svih poljoprivrednika. Uvođenje knjiga polja zahteva određeni period prilagođavanja novom sistemu rada. Proizvođači koji na vreme započnu ovaj proces biće u značajnoj prednosti i moći će brzo da implementiraju zakonske obaveze na svojim imanjima. Pored ispunjavanja zakonskih odredbi uvođenjem elektronskih knjiga polja, pristupanje nekom od postojećih sandarda koji već funkcionišu u našoj zemlji biće neuporedivo lakše i omogućiće ostvarivanje većih cena finalnih proizvoda.

Pogledajte video prilog o ovoj temi:

https://www.youtube.com/watch?v=6JkhRf2nzG4&feature=youtu.be

Za sve dodatne informacije o kupovini knjige polja molim Vas pozovite besplatan call centar Victoria Logistic 0800 333 330.