Neophodna agrotehnička mera - Analiza zemljišta

Analizom zemljišta možemo utvrditi njenu plodnost, kao i potrebe za đubrenjem (mineralnim i/ili organskim đubrivima). Ova analiza nam omogućava da gajenim biljkama obezbedimo baš ono što im nedostaje, tj. da efikasno primenjujemo đubriva (mineralna i/ili organska). Hemijsku analizu zemljišta za potrebe kontrole plodnosti neophodno je uraditi bar na svakih 4 godine, kako bi na osnovu nje utvrdili da li je došlo do povećanja ili smanjenja sadržaja hranljivih materija u zemljištu i spram toga isplanirali đubrenje u narednom periodu.

Hemijskom analizom uzorka zemljišta za potrebe kontrole plodnosti utvrđuju se sledeća svojstva:

  • reakcija zemljišta ili pH vrednost (u KCl i u H₂O)
  • sadržaj kalcijum-karbonata (CaCO₃ %)
  • sadržaj humusa (%)
  • sadržaj ukupnog azota (N %)
  • sadržaj lakopristupačnog fosfora (Al-P₂O₅ mg/100g zemljišta), na osnovu Al-metode
  • sadržaj lakopristupačnog kalijuma (Al-K₂O mg/100g zemljišta), na osnovu Al-metode.

Sve agrohemijske analize zemljišta treba obavljati u akreditovanim laboratorijama kako bi ste bili sigurni u ispravnosti dobijenih rezultata. Na osnovu ovih podataka određujemo količine i formulacije đubriva koje treba da primenimo. Greške koje napravimo prilikom nekontrolisane primene đubriva mogu nas skupo koštati.

Stručna služba Victoria Logistic pruža uslugu uzorkovanja, analize zemljišta i davanja preporuka za đubrenje. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na broj: 0800/333-330.