Počela setva soje i suncokreta

         Vreme setve jarih useva prvenstveno zavisi od temperature setvenog sloja zemljišta. Pogrešno je vreme setve vezivati za kalendar. Suviše rana setva usporava klijanje i nicanje, a hladno i vlažno zemljište je temelj za pojavu bolesti semena i ponika i opasnost od pojave fitotoksičnosti herbicida primenjenih posle setve a pre nicanja useva. Takav usev može biti neujednačen i redak, a početni porast biljaka spor.

         Temperatura setvenog sloja za soju treba da bude 100C. Biljčice soje su relativno otporne na niske temperature, a mlade biljke soje mogu podneti kratkotrajne mrazeve od -3 do -4 0C. Datum setve ima manji efekat na prinos ranih sorata, dok se kod kasnih sorata soje primećuje tendencija smanjenja prinosa sa kasnijom setvom. Kad se seje nekoliko sorata iz različitih grupa zrenja, pravilo je da se prvo seju sorte sa dužom vegetacijom. Ako se setva obavi znatno iza optimalnog roka, dovodi se u pitanje sazrevanje soje.

         Proizvodni optimum temperature setvenog sloja za suncokret je nešto niži od soje i iznosi 8-10 0C, a ponici u fazi kotiledona mogu da izdrže mrazeve  -5 do -6 0C i to je razlog koji omogućava raniju setvu suncokreta.

         Dubina setve je bitna da bi se obezbedilo sigurno nicanje i postigao željeni broj biljaka. Ukoliko je zrno posejano duboko, a zemljište je pri tome hladno, nicanje će trajati dugo i može doći do oštećenja klijanaca. Ukoliko je zrno posejano suviše plitko, postoji mogućnost isušivanja površinskog sloja zemljišta, što može da uspori klijanje ili dovede do sušenja  klijanca. Na vlažnom i težem zemljištu, odnosno u ranijim rokovima setve i pri povoljnijoj predsetvenoj pripremi zemljišta sejati pliće i obrnuto.

         Optimalna dubina za setvu soje u našim uslovima je od 4 do 5 cm. Ako je zemljište suvo ne treba po svaku cenu povećavati dubinu setve da bi se zrno posejalo u vlažan sloj (ne bi trebalo sejati dublje od 6 cm). Važnije je da je dubina jednoobrazna, da bi posle kiše, nicanje i početni rast biljaka bili ujednačeni, jer takav usev može ostavriti visoki prinos. Dubina setve kod suncokreta iznosi 4-6 cm.

         Na osnovu poznavanje svoje njive prilagoditi tehnologiju gajenja datim uslovima.

Stručna služba Victoria Logistic je u toku jučerašnjeg prepodneva (27.03.2019.) izmerila, u Somborskom ataru, temperaturu setvenog sloja od 11 0C i zabeležila početak setve suncokreta.

U južnom Banatu u Omoljici je 25.marta počela prva setva soje.