Uljana repica - pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičine pipe

Imaga repičinih pipa

 

Na lokalitetu Vatinski put, usev uljane repice (hibrid Expower) se nalazi u fazi od 9 i više razvijenih listova, do početka razvoja stabla.

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) i male repičine pipe (Ceuthorrynchus pallidactylus). Imaga su prisutna u visokom procentu, na 92% biljaka, a brojnost se kreće od 1-3 imaga/biljci.

U cilju suzbijanja imaga repičinih pipa i sprečavanja polaganja jaja u stablo i lisne drške biljaka, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos + cipermetrin.

 

Imaga repičinih pipa

Izvor: PSS Vršac