Bayer Integralna Agronomska Rešenja u proizvodnji kukuruza

Stručna podrška: Zoran Tomašev, Bayer doo Beograd

Sonido i Bayer SeedGrowth™ Program

Kukuruz predstavlja biljnu vrstu čiji je genetski potencijal prinosa po hektaru limitiran i iznosi oko 30 tona suvog zrna. Međutim, sagledavanjem rezultata iz proizvodnje možemo zaključiti da je nivo realnih prinosa daleko niži! Jedan od osnovnih uzroka ovakvih rezultata u proizvodnji kukuruza je STRES. Stres može da bude biotičke (korovi,štetočine...) i abiotičke prirode (zemljište, voda, temperatura...). Cilj svake uspešne proizvodnje kukuruza trebao bi da bude usmeren na umanjenje uticaja stresa na biljke. Na osnovu prethodnih iskustava i proizvodne prakse, najbolji rezultati se postižu kombinacijom selekcionih i agronomskih mera. Bayer-ova Integralna Agronomska Rešenja su niz mera koje mogu značajno da utiču na umanjenje stresa i postizanje viših prinosa iz perspektive zaštite bilja. Kako bi te mere na najbolji način implementirali i u praksi, veoma je bitno da sagledamo najbitnije elemente koji utiču na formiranje prinosa kao polazne osnove u strategiji proizvodnje kukuruza.

U proizvodnji kukuruza, prinos može da se iskaže kroz jednostavnu formulu sa sledećim elementima:

A. Sklop biljaka po hektaru,

B. Broj klipova po biljci,

C. Broj redova zrna po klipu,

D. Broj zrna u svakom redu,

E. Masa zrna

Cilj Bayer-ovih Integralnih Agronomskih Rešenja je da se umanji uticaj stresa na svaki od ovih elemenata prinosa. Prva kritična faza dobrog prinosa predstavlja uspostavljanje OPTIMALNOG SKLOPA biljaka kukuruza po jedinici površine. Postizanje optimalnog sklopa, u najvećoj meri zavisi od nas samih, a njegova bitnost se ogleda u sledećim prednostima:

• Obezbeđuje najoptimalnije korišćenje vode i hranljivih materija iz zemljišta

• Sklop je veoma jako „oruđe“ u borbi protiv korova

• Pomaže biljkama u prevazilaženju toplotnog stresa

Optimalan sklop kod kukuruza se postiže kroz više važnih procesa koji uključuju dobru predsetvenu pripremu zemljišta, izbor kvalitetnog semena, optimalni rok setve, kvalitetna setva i dr. Pored navedenih faktora koji utiču na sklop biljaka, i zemljišne štetočine mogu značajno redukovati broj biljaka kukuruza jer one napadaju seme i mlade biljke. Najveće štete mogu naneti larve skočibuba-žičnjaci.

Sonido i Bayer SeedGrowth™ program kao prvi elemenat Integralnih Agronomskih rešenja

Za razliku od klasičnog tretmana semena, Bayer SeedGrowth™ program se fokusira, ne samo na tretman semena, već i na kompletnu zaštitu semena i mlade biljke kroz izbor adekvatnih proizvoda, sredstava za oblaganje semena, podršku i servis — sve u cilju postizanja isplativog prinosa. Insekticid Sonido, kao jedan od najvažnijih elemenata Bayer Seed-Growth™ programa, duži niz godina dokazuje da je najbolja mera borbe u zaštiti semena i mladih biljaka kukuruza od larvi žičnjaka. Isplativost primene insekticida Sonido je proverena kroz višegodišnje proizvodne oglede na velikom broju lokacija u najvažnijim regionima proizvodnje kukuruza u Srbiji.

U periodu od 2013. do 2015. godine, Sonido je prosečno doneo pola tona zrna kukuruza više po hektaru u odnosu na netretirani usev (grafikon br.1).

Bayer SeedGrowth™ program i primena insekticida Sonido postavljaju temelj sigurnije, jednostavnije i isplativije proizvodnje kukuruza u skladu sa sledećim prednostima:

• Usev kukuruza je u boljoj kondiciji i spremniji „čeka“ stresne uslove

• Postiže se optimalni sklop

• Bolja je oplodnja

• Lakše je suzbijanje korova

• Brža i preciznija setva

• Zaštita ljudi i životne sredine

• Isplativija proizvodnja

Sonido i Bayer SeedGrowth™ program su prvi elemenat Bayer-ovih Integralnih Rešenja u proizvodnji kukuruza. Integralnim Agronomskim Rešenjima želimo da umanjimo uticaj stresa u kritičnim fazama proizvodnje kukuruza i time postavimo osnov za postizanje visokih prinosa uz što manje korišćenje resursa, te očuvanje životne sredine i celokupne održivosti proizvodnje.

Bilten "Za našu zemlju", broj 59, novembar 2017.