Kada je rizično sejati “staro” seme ratarskih useva?

Stručna podrška: mr Ilija Bjelić, savetodavac, PSS Zrenjanin

Ove godine će u prodaji biti mnogo semena kukuruza koje je staro dve godine. Možda će to biti slučaj i sa drugim ratarskim usevima. Zbog toga je važno da proizvođači znaju kako da prepoznaju ovo seme i kako da ustanove kakav je njegov kvalitet.

Često se dešava da proizvođači kupe staro seme lošeg kvaliteta, kome je istekao rok važenja deklaracije, što ima za posledicu loše i neujednačeno nicanje semena i smanjen prinos. Ponekad se dešava da problem stvori i staro seme čiji je kvalitet zvanično ispitan, odnosno koje je predeklarisano. Do ovih pojava dolazi zbog toga što proizvođači ne pročitaju podatke sa etikete koja se nalazi na džaku sa semenom ili ne razumeju njenu sadržinu.

Etiketa za seme poljoprivrednog bilja sadrži sve neophodne podatke na osnovu kojih se lako može zaključiti o kakvom semenu se radi.

Da bi se odredila starost semena, treba pogledati podatke pod 7. i 12. tačkom etikete. Pod rednim brojem 7. naveden je datum važenja deklaracije. Dužina ovog perioda nije regulisana propisima, već svaki dorađivač semena sam određuje rok do koga važi deklarisani kvalitet. Kod nas je uobičajeno da deklaracija važi nekoliko meseci, najčešće pola godine. Kod jarih useva deklaracija najčešće važi od trenutka kada je seme dorađeno do sredine tekuće godine, a kod ozimih useva od dorade do kraja tekuće godine.

Poljoprivredni proizvođač nikako ne treba da kupuje seme kome je istekao rok važenja deklaracije. Bez obzira na to što ovakvo seme može imati dobar kvalitet, bez zvanične analize nikako se ne može znati kakav će se rezultat dobiti njegovom setvom. Svakom semenu stajanjem opadaju energija klijanja i klijavost, pri čemu energija klijanja opada brže od klijavosti. Prilikom laboratorijskog ispitivanja kvaliteta semena, energija i klijavost semena se određuju u istim uslovima, ali u različitim terminima. Primera radi, kod kukuruza se energija klijanja određuje četiri dana nakon početka naklijavanja, a klijavost nakon sedmog dana. Kod suncokreta je prvo očitavanje vrši posle četiri, a završno posle deset dana od trenutka stavljanja semena na klijanje. Iz ovoga se vidi da energija klijanja predstavlja brzinu kojom seme počinje da klija. Ne treba postavljati pitanje da li je kod starog semena opao kvalitet, već u kom stepenu je on opao. Do ove nepovoljne pojave dolazi zbog starenja semena, negativnog delovanja fungicida i insekticida koji su naneti na seme i neodgovarajućih uslova čuvanja. Niska energija klijanja je od velikog značaja u slučaju kada su uslovi za klijanje i nicanje nepovoljni (preduboka ili previse plitka setva, hladno i vlažno zemljište, jako suvo zemljište, veliko kolebanje temperature itd.). Zbog toga, za setvu u nepovoljnim uslovima, treba koristiti isključivo seme koje ima visoku energiju.

Da bi se ustanovilo da li je seme predeklarisano, treba pogledati broj rešenja o prepakivanju koje se nalazi na etiketi pod rednim brojem 12. Ako je rubrika prazna, radi se o novom semenu koje je proizvedeno u prethodnoj sezoni, a ako je u rubrici naveden broj rešenja o prepakivanju (predeklarisanju) u pitanju je seme staro 2 ili više sezona. U slučaju kupovine predeklarisanog semena, kupac posebnu pažnju treba da obrati na kvalitet semena.

Podaci o kvalitetu se nalaze u dokumentu pod nazivom Deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja. Po zakonu, svaki prodavac dužan je da kupcu, prilikom prodaje semena, uruči ovu deklaraciju ili da kupcu saopšti podatke iz tog dokumenta. U deklaraciji se nalaze podaci o čistoći, energiji klijanja, klijavosti, masi 1.000 semena, sadržaju vlage i drugi važni podaci. Podaci o kvalitetu semena potrebni su poljoprivredniku radi donošenja odluke o kupovini semena i zbog pravilnog izračunavanja količine semena koju će zasejati. Svako predeklarisano seme zadovoljava zakonske propise u pogledu kvaliteta, ali se ipak može desiti da nekada nije preporučljiva njegova kupovina. Prilikom kupovine ovakvog semena, posebnu pažnju treba obratiti na energiju, naročito u slučaju nepovoljnih uslova za setvu i nicanje. Ne preporučuje se njegova kupovina kada je energija niska ili kada u deklaraciji nije navedena vrednost ovog parametra. Po našim propisima, dorađivač semena može, ali ne mora, u deklaraciju da upiše vrednost energije. Zbog toga, nije protivzakonito da deklaracija ne sadrži podatka o energiji, ali ovakva situacija kod proizvođača treba da izazove sumnju da energija nema zadovoljavajuću vrednost. Zato je rizično kupovati takvo seme. U povoljnim uslovima ne moraju se pojaviti problemi, ali u nepovoljnim uslovima nicanje može biti loše.

Na osnovu iznetog, postavlja se pitanje u kojoj meri treba verovati rezultatima ogleda u kojima je seme staro nekoliko godina dalo iste rezultate kao i novo seme? Uopšte ne treba sumnjati u istinitost ovih rezultata jer je za oglede korišćeno staro seme odličnog kvaliteta. Dobar kvalitet ovakvog semena je posledica skladištenja u optimalnim uslovima i čuvanja semena bez zaštitnih sredstava. Zbog toga ne treba donositi uopštene zaključke, već se za svaku partiju semena moraju proveriti podaci o kvalitetu. Nažalost, samo mali broj proizvođača praktikuje proveru kvaliteta semena. To se neminovno, negativno odražava na rezultate proizvodnje i finansijski efekat.

Bilten "Za našu zemlju", broj 74, februar 2019.