Kako unaprediti proizvodnju uljane repice

I deo: Tehnologija zaštite uljane repice tokom jesenjeg perioda

Stručna podrška: Zoran Tomašev, Bayer doo Beograd

Uljana repica predstavlja sve značajniji ozimi usev u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije u poslednjih par godina, naročito na terenima sa lakšim mehaničkim sastavom zemljišta (Telečka visoravan, region oko Subotice i dr.) koji dozvoljavaju lakšu  i bolju predsetvenu pripremu tokom letnjeg perioda sa manjom količinom padavina. Istovremeno, proizvođači u Srbiji tek savladavaju tehnologiju gajenja uljane repice. Sagledavanjem trenutne situacije, shvatamo da postoji značajan prostor za unapređenje tehnologije proizvodnje, uključujuči i program zaštite bilja te postizanja značajno boljih prinosa i profitabilnosti.

Zaštita uljane repice se može podeliti na dva perioda:

• Jesenji period u kojem, pravilnom tehnologijom zaštite bilja, utičemo na postizanje optimalnog sklopa (jednog od glavnih nosioca prinosa), samim tim pripremanjem biljke na što bolje prezimljavanje. Time postavljamo osnovu za postizanje visokih prinosa.

• Primena pravilne tehnologije u prolećnom periodu omogućuje postizanje maksimalnog broja mahuna po biljci kao i što bolje formiranje samog zrna uljane repice.

Zaštita uljane repice tokom jesenjeg perioda

Na osnovu dosadašnjeg iskustva mogli bismo da izdvojimo sledeće kritične probleme u okviru zaštite uljane repice tokom jesenjeg perioda:

• Štete koje prouzrokujuju repičin buvač i repičina lisna osa u početnim fazama razvoja tokom jeseni, ne samo da mogu dovesti do gubitka sklopa, već i čitave proizvodnje usled jačih napada ili osetljivost oštećenih biljaka na niske temperature u toku zime. Ovaj problem je naročito izražen zabranom primene proizvoda na bazi neonikotinoida za tretman semena pa su folijarni tretmani neizostavni. Insekticid Decis predstavlja sigurno i ekonomično rešenje u kontroli ove štetočine.

• Na osnovu dosadašnjeg iskustva, kao najznačajnija bolest uljane repice u ovom periodu javlja se crna pegavost uljane repice i, mada proizvođači često navode da i nije prisutna, mere opreza su veoma bitne.

U ovom periodu, pripremanje biljke za prezimljavanje predstavlja jednu od najvažnijih mera. U svrhu dobre pripreme za prezimljavanje može se koristiti fungicid Folicur koji pored izvrsnog delovanja na prouzrokovača bolesti crne pegavosti, utiče i na regulaciju porasta uljane repice. Time dobijamo niže biljke sa bolje razvijenim korenovim sistemom  koje mnogo bolje podnose niske temperature u toku zime, a samim tim osiguravamo bolji sklop i naročito potencijal za postizanje visokih prinosa.

U slučaju kada imamo završenu setvu u optimalnim rokovima i jesen sa dovoljnom količinom padavina i višim temperaturama koje prouzrokuju ne samo pojačan porast uljane repice već potencijalno i jači napad bolesti, primena fungcida Folicur se višestruko isplati!

U II delu naše priče o tehnologiji zaštite uljane repice tokom prolećnog perioda, bavićemo se sledećim temama:

• Kako na najbolji način zaštiti uljanu repicu od insekata u prolećnom periodu uz potpuno uklapanje u sve ekološke zahteve ove biljke

• Kako zaštiti uljanu repicu od bolesti u prolećnom periodu uz obezbeđivanje veće „efikasnosti“ biljke

• Predstavljanje rezultata ogleda tehnologije zaštite uljane repice iz 2017. godine koji pokazuju prosečno povećanje prinosa od blizu 500 kg/ha!

U svakom slučaju, iako uljana repica predstavlja relativno „mladi“ usev u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije, ona poseduje izuzetan potencijal u našim agro-ekološkim uslovima. Uvođenjem savremenog sortimenta, pravilne obrade, ishrane i tehnologije zaštite bilja, potencijal prinosa u velikoj meri može da se iskoristi idostigne vrhunski rezultati proizvodnje i profitabilnosti.

Slike br. 1 i 2: Efekti primene fungicida Folicur na regulaciju porasta uljane repice, Foto: Vladimir Ljubičić, Beyer

Slika br. 3: Oštećenja mladih biljaka uljane repice od strane repičinog buvača Foto: Zoran Tomašev, Bayer

Slika br. 4: Oštećenja koja prouzrokuje repičina lisna osa Izvor: www.inra.fr

Bilten "Za našu zemlju", broj 58, oktobar 2017.