Parametri koji utiču na kvalitet semena soje

Stručna podrška: dr Milka Vujaković, PSS Novi Sad

Za neke poljoprivredne proizvođače tradicionalno, setva soje počinje krajem marta meseca. Koliko se vreme setve određuje „datumski“, a koliko je potrebno „samo“ proveriti deklaraciju semena i poznavati parameter semena i na osnovu njih odrediti vreme setve.

Seme obeležava početak svake biljne proizvodnje i zato je obezbeđivanje njegovog kvaliteta prioritet savremenog semenarstva i preduslov za visoke prinose svih biljnih vrsta. Najvažniji parametar kvaliteta semena je klijavost semena na šta utiče veliki broj faktora, a najveći uticaj imaju vremenski uslovi u periodu proizvodnje semena. Suša u vreme formiranja, nalivanja i sazrevanja semena (kraj jula, avgust i septembar mesec) značajno utiče na klijavosti semena. Povećana količina padavina u vreme sazrevanja doprinosi jačoj pojavi biljnih bolesti koje se prenose semenom i ubrzavaju njegovo propadanje.

Blagovremena žetva soje je izuzetno važna u održavanju visokog kvaliteta semena. Žetva soje sa vlagom ispod 10% dovodi do značajnog oštećenja semena i gubitka klijavosti i životne sposobnosti. Nizak sadržaj vlage je nepoželjan jer je seme veoma osetljivo na mehanička oštećenja. Vitalni delovi semena se nalaze ispod tanke semenjače koja lako puca, što dovodi do razdvajanja kotiledona i veće pojave atipičnih klijanaca. Manipulacija tako suvog semena povećava procentualni udeo polovina, odnosno loma semena što smanjuje čistoću semena.

Sa druge strane, žetva soje sa visokim sadržajem vlage preko 14%, je takođe nepoželjna jer se seme mora sušiti veštačkim putem ili elevirati, što sve utiče na poskupljenje proizvodnje semena, a vlažnije seme je podložnije napadu fitopatogenih gljiva koje mogu da imaju negativan uticaj na kvalitet semena.

Uslovi skladištenja semena posle žetve i nakon dorade, takođe imaju uticaj na njegov kvalitet. Čuvanje semena na nižoj temperaturi i relativnoj vlažnosti vazduha, usporava proces disanja semena pa u takvim uslovima seme može duže da zadrži svoj kvalitet. Prema literaturnim podacima, seme soje se uspešno može čuvati u komorama gde je konstantna temperatura oko 4C i relativna vlažnost vazduha oko 50%. Ovakvi uslovi ne mogu da se postignu u našim magacinima za čuvanje semena. Ako su razlike u temperaturi veće uz povišenu relativnu vlažnost vazduha, seme apsorbuje vlagu iz atmosfere, počinje aktivnost enzima u semenu i ono brže gubi svoj kvalitet.

Minimalna vrednost za klijavost semena soje propisana Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (Sl. list 47/87) iznosi 75%. Seme koje se nalazi u prometu i koje je deklarisano ne sme da ima nižu vrednost od navedene. Klijavost semena proizvedenog u 2018. godini, koje je ispitivano u Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena, PSS „Poljoprivredna stanica“, Novi Sad, se kreće od 56 do 97%. Kod pojedinih uzoraka razlike između energije klijanja i klijavosti semena su i do 20 %.

Imajući sve to u vidu, veoma je bitno odrediti pravi momenat setve, jer on utiče kako na ostvarenje optimalnog sklopa tako i na krajnji prinos. Rana setva početkom aprila može da se vrši u području gde nema velikih problema sa patogenima Phomopsis kompleksa. Seme soje čija je klijavost blizu granične vrednosti i gde su značajne razlike između energije i klijavosti semena, nije preporučljivo da se seje ranije, jer je temperatura zemljišta niska, a često je i povećana vlažnost zemljišta, što utiče na usporeno klijanje, a zbog velike količine proteina u kotiledonima često dolazi i do truljenja semena. Ako se očekuju povoljni uslovi u prvoj polovini aprila, setvu treba izvršiti ranije naročito kod sorata iz I i II grupe zrenja, ako se gaje u sistemu suvog ratarenja.

Bilten "Za našu zemlju", broj 75, mart 2019.