Priprema za setvu pšenice

Dr Duško Marinković, zamenik rukovodioca stručne službe Victoria Logistic

Kako bismo usaglasili i zaokružili agrotehniku pšenice, stručna služba kompanije Victoria Logistic predlaže da se obrati pažnja na sledeće korake u proizvodnji ove žitarice:

  • Pre početka procesa proizvodnje vrlo je značajno odabrati adekvatan predusev. Najbolji predusevi su oni koji ranije napuštaju parcele i ostavljaju dovoljno vremena za obradu i pripremu zemljišta pre početka setve. Kao nepovoljni predusevi pšenici, smatraju se kasni hibridi kukuruza, monokultura (duže od dve godine) i sl.

U slučajevima kada nije moguće izbeći kasne preduseve, treba sejati sorte tolerantne na kasne rokove setve.

  •   Pored preduseva i roka setve od velike važnosti za uspeh proizvodnje pšenice je i izbor adekvatnog sistema obrade. Odabir sistema obrade treba izvršiti na osnovu sledećeg: tipa zemljišta, njegove vlažnosti, količine žetvenih ostataka preduseva, vremena početka obrade... Najčešće u našim agroekološkim uslovima, redukovana obrada je najpogodniji sistem osnovne obrade zemljišta prilikom gajenja pšenice. Naravno, klasične sisteme obrade u procesu proizvodnje pšenice ne treba u potpunosti izostaviti. U slučajevima kada imamo ekstremne količine padavina, odnosno povećanu vlažnost zemljišta, obrada plugovima je jedini mogući način efikasnog rada.
  •  Preporuka Stručne službe je da se predsetvena priprema obavi u što manje prohoda posebno u ekstremno vlažnim i sušnim godinama.
  • Obračun neophodne količine semena, odnosno utvrđivanje setvene  norme treba izvršiti na osnovu formule, a ne na osnovu iskustva.

Izračunavanje upotrebne vrednosti i količine semena:

Uv % = Kl % x Č %

---------------------------

              100

(Uv - upotrebna vrednost; Kl - klijavost; Č - čistoća)

 

Ks = broj klijavih zrna po m2 x masa

                       1000 zrna

       ------------------------------------------------------------

                    upotrebna vrednost

 

 (Ks - količina semena kg/ha)

  •   Setvu pšenice i ostalih strnih žita treba po mogućnosti obaviti u optimalnim agrotehničkim rokovima. Ukoliko to nije moguće setva se može produžiti za oko 20 dana u odnosu na optimalni rok (sve do 20. novembra).
  • Kvalitet setve zavisi od više elemenata: poštovanja obračunate setvene norme, preciznosti sejalice, kvaliteta ulaganja semena na zadatu dubinu itd. Smatra se da je setva kvalitetna ako je 80% semena posejano na dubinu 4-5 cm. Kada su uslovi suvlji treba sejati na nešto veću dubinu oko 5-5,5 cm. Jedan od bitnih elemenata setve jeste brzina kretanja sejalice i ona je, u zavisnosti od tipa sejalice i traktora koji je agregatiran, od 7-9 km/h. Nakon setve u zavisnosti od kvaliteta obrade i stanja zemljišta može se izvršiti valjanje.

Bilten "Za našu zemlju", broj 45, septembar 2016.