Tehnika u primeni granulisanih mineralnih đubriva u prihrani strnina

Stručna podrška: dipl.inž.polj.mehanizacije Nikola Škrbić, PSS Institut Tamiš, Pančevo

Zadatak traktorskog agregata za primenu granulisanih mineralnih hraniva u prihrani je da na datoj poziciji dostave potrebnu količinu imajući u vidu planirani prinos i kvalitet zrna, zaštitu vodotoka i neciljanih površina.

Raspoloživa mašine kod nas

Savremeni poljoprivrednici u Vojvodini koriste raspodeljivače različitih konstrukcija i proizvođača. Sve manje je onih koji se opremaju neadekvatnim mašinama kao što su centrifugalni sa jednim diskom, sa dva diska, a bez odgovarajućih elemenata za preciznu raspodelu, sa klatećom lulom i sl. Međutim, u praksi su nažalost najprisutniji „razbacivači” i „rasipači” sa kojima se ni teoretski ne može ostvariti zadovoljavajući kvalitet raspodele. Obzirom na podsticaje iz nacionalnog i predpristupnih programa,logično je da se poljoprivrednici opredeljuju za savremene mašine renomiranih proizvođača sa opremom koja podržava tehnologiju primene promenljivih količina (Variable Rate Technology (VRT)), a primeri su predstavljeni na.

Centrifugalni raspodeljivači su kod nas najbrojniji, pre svega iz razloga što su tolerantniji na promene koje se javljaju kod fizičko mehaničkih osobina granula (što je čest slučaj), od pneumatskih raspodeljivača, a sa druge strane koeficijent varijacije (CV%) koji nam pokazuje kvalitet poprečne raspodele je elastičniji kod centrifugalnih raspodeljivača.

Kvalitet raspodele granulisanih mineralnih hraniva

Kvalitet raspodele se određuje merenjem i preračunavanjem sakupljenih granula tokom raspodele, standardizovanim metodama (EN 13739–1–2, ISO 5690/2, ASAE 343.1) koje podrazumevaju odgovarajući oblik, veličinu i raspored posuda (0,5 m x 0,5 m x 0,15 m).

Kvalitet poprečne raspodele ocenjuje se prema ostvarenom koeficijentu varijacije (CV%). U upotrebi su i daleko jednostavnije metode kao što je „EasyCheck digital mobile kit”.

Rastojanje između tragova u susednim prohodima predstavlja radni zahvat. Slika raspodele se dobija preklapanjem prohoda. Veća razlika u širini rasipodele i širini zahvata omogućava manji koeficijent varijacije.

Uobičajeni radni zahvat je 12, 18, 24 m, a širina raspodele je srazmerno veća, kod centrifugalnih do 50%, kod pneumatskih preklapanje je najčešće 1,5 m što je jednako polovini zahvata jednog segmenta raspodele. Jedan segment raspodele obično je 3 m, što je nepovoljno jer daje veću površinu nepotrebnog preklapanja.

Kod izbora širine zahvata raspodeljivača, koristimo zahvate drugih mašina uključenih u tehnološki proces biljne proizvodnje, sejalica, prskalica i kombajna, s tim što uzimamo u obzir uslove naših parcela i tako određujemo osno rastojanje za uspostavljanje stalnih tehnoloških tragova.

Za održavanje stalne širine zahvata koriste se markiranti, stalni tehnološki tragovi, a u poslednje vreme navigatori i sistemi za asistirano ili automatsko upravljane poljoprivrednim mašinama. Zavisno od korekcionog signala razlikuje se tačnost navigatora, EGNOS 15–20 cm; RangePoint 15 cm; OmniSTAR HP 5–10 cm; CentarPoint RTX 4 cm; RTK 2,5 cm.

RTK korekcioni signal se dobija na dva načina: Pomoću GNSS bazne stanice ili pretplatom na VRS servis.

Kod većine raspodeljivača, za izbor radnih parametara i kalibraciju neophodni su podaci o fizičko mehaničkim osobinama hraniva, gustina (kg/L), granulometrijski sastav, uputstvo za izbor radne brzine i radnog zahvata, dužine lopatica, ugla zakrenutosti lopatica, mesta isticanja hraniva na disk, broja obrtaja diska, visine diska od zemlje, položaja zasuna na dozirnom otvoru... Takođe na kvalitet raspodele utiču otpornost granula na sile razaranja, spoljnji i unutrašnji ugao trenja... Većina osobina granula se definiše u fabrikama, ali se na njih negativno utiče u procesu transporta, čuvanja i manipulacije uključujući i proces raspodele.

Fizičko mehaničke karakteristike granula mogu da se razlikuju i po šaržama, tako da je postupak provere pa i ponovne kalibracije i promene radih parametara neophodan i čest, a podrazumeva da posedujemo potrebne podatke za šta su nam potrebna dodatna pomagala.

Imajući u vidu da je proces kalibracije dosta zahtevan, u cilju pojednostavljenja ali i sa namerom povećanja preciznosti i uvođenja u praksu tehnologija primene promenljivih količina (Variable Rate Technology (VRT)), proizvođači centrifugalnih raspodeljivača su svoje proizvode tehnički značajno unapredili. Danas su raspodeljivač i pogonska mašina povezani ISOBAS – om gde u najnovijoj verziji priključak upravlja radnim parametrima pogonske mašine. Izbor radnih parametara je potpuno automatizovan. Ugrađene su vage, sada sa 5 mernih ćelija, podatak o težini koji se koristi u upravljačkoj jedinici koriguje se svake dve sekunde. Položaj i dužina lopatica se ne menjaju, elektromotorima se menja položaj diskova tj. mesto isticanja granula na disk. Promena primenjene količine i radnog zahvata menja se automatski, na bazi podataka o potrebi biljaka na toj poziciji (ili potrebi zemljišta kod primene osnovnih NPK hraniva), podataka o gustini granula i granulometrijskom sastavu, intenziteta i pravca vetra i udaljenosti granice parcele. Širina rasipanja pokriva se sa i do 256 segmenata pa se automatskim upravljanjem, a na bazi pozicije na parceli, određeni segmenti uključuju ili isključuju što značajno smanjuje tj. gotovo neutralize nepotrebno preklapanje.

Potrebna količina azotnih hraniva u prihrani može da se se odredi na više načina. Korišćenjem N–min metode, donošenjem uzetih uzoraka zemljišta pod uslovima kontrolisane temperature u laboratoriji sa 0–30; 30–60; 60–90 cm dubine, što nam daje prosečnu potrebnu količinu, a ne uvažava neujednačenu potrebu biljaka na različitim delovima parcela, traje dugo i angažuje dosta rada.

Korišćenjem uređaja za određivanje potrebe za azotom na osnovu očitavanja refleksije svetlosti određenih talasnih dužina (NDVI — normalizovana razlika vegetacionog indeksa). Koriste se za rad iz ruke , ali i ovde je nedostatak što ne možemo da generišemo kartu neujednačenosti već se to svodi na prosečnu potrebu za azotom. Uređaji sa istim principom rada (NDVI) se postavljaju na kabinu traktora ili na posebni nosač tako da neposredno izmerene vrednosti prosleđuju u upravljačku jedinicu raspodeljivača, pa se uzimajući u obzir i druge parametre, realizuje režim automatskog upravljajnja radom raspodeljivača.

Za izradu karte potrebe za azotom upotrebljavaju se i bespilotne letelice sa kamerama (koriste isti princip merenja, NDVI), dobijene vrednosti istovremeno se prosleđuju na računar koji izrađuje kartu, a ona se zatim u pripremi za rad, prenosi u upravljačku jedinicu raspodeljivača.

Za područja sa izraženim i učestalim vetrom i za korigovanje neujednačenosti raspodele na granicama parcela, proizvođači su kreirali opremu za smanjenje negativnog uticaja, što kao rezultat daje održavanje prihvatljive vrednosti koeficijenta varijacije (CV).

Bilten "Za našu zemlju", broj 74, februar 2019.