Analiza zemljišta - iskustva proizvođača

Sprovođenje principa savremene poljoprivredne proizvodnje vezano je za poštovanje primene svih agrotehničkih mera. Analiza zemljišta je jedna od njih, a osnovni cilj ove agro-tehničke mere je racionalizacija upotrebe mineralnog đubriva. Značaj ove meremse najpre ogleda u pravilnom unošenju organskih i mineralnih materija, čije su količine i odnos potrebnih hraniva, u direktnoj proporciji sa prinosom i kvalitetom, dok je ne mali značaj i ekološki momenat očuvanja prirode i zemljišta. Pored direktnih troškova, potrebno je napomenuti i mnoge druge indirektne troškove poput ušteda na transportu, radnoj snazi i mnogim drugim, koji takođe utiču na optimizaciju proizvodnje.

Danas mineralna đubriva učestvuju u ukupnim troškovima poljoprivredne proizvodnje sa značajnih 20-30%. Njihova racionalna upotreba na osnovu rezultata kontrole plodnosti zemljišta, može doneti kao rezultat veće prinose sa nižom cenom koštanja po jedinici površine.

Veliki broj poslovnih partnera kompanije Victoria Logistic u sklopu saradnje sa Stručnom službom, poštuje i sprovodi ovu agrotehničku meru. Prenosimo Vam iskustva saradnika Radovana Bigovića, mladog ekonomiste iz zadruge BIS AGRO doo iz Novog Kneževca, koji ističe značaj ove mere sa stanovišta ekonomike proizvodnje:

’’ Preko 10 godina sarađujemo sa Stručnom službom kompanije Victoria Logistic i uslugu analize zemljišta smo radili više puta na osnovu preporuke Stanka Šibula, terenskog menadžera kompanije. Stručna služba nam je predočila značaj i neophodnost primene analize zemljišta za nas kao proizvođače.

Uzorkovali smo dosta parcela, a na pojedine smo se vraćali posle par godina kako bi mogli da uporedimo stanje hraniva i rezultate đubrenja. Svaki put smo upotrebu mineralnog đubriva usklađivali sa dobijenim preporukama, što nam je dalo rezultate u vidu povećanja prinosa. Na pojedinim parcelama, sa dovoljnom količinom potrebnih makroelemenata, dobili smo preporuke da ne treba uopšte da đubrimo, na nekim da smanjimo količinu, a na određenim njivama smo morali da povećamo količinu unetih hraniva od nekog našeg plana, što nam se na kraju vratilo kroz povećani prinos koji smo postigli za sve gajene biljne vrste. Pored analize zemljišta, neophodne za jesenje osnovno đubrenje, radili smo u proleće i N-min analizu za pšenicu, koja je pokazala koja nam je količina azota potrebna da bi se prihranila pšenica da bi postigli dobar prinos i kvalitet zrna, što nam je na kraju u žetvi omogućilo postizanje viših cena zrna na tržištu.

U odnosu na druge službe koje nude ovu uslugu, prednost dajemo Stručnoj službi Victoria Logistic zbog posedovanja automatske sonde sa GPS za uzorkovanje sa kojom se postiže odlična preciznost i što se tiče dubine i lokacija uboda, kao i zbog stručnosti i profesionalnosti njenih saradnika. Zadovoljni smo saradnjom sa Stručnom službom kompanije Victoria Logistic, a imamo u planu da uzorkujemo i nove parcele koje nisu obuhvaćene dosadašnjom analizom zemljišta. Preporučujem svima da urade kontrolu plodnosti svojih parcela, sigurno će im se isplatiti’’

Stručna služba Victoria Logistic pruža uslugu uzorkovanja, analize zemljišta i davanja preporuka za đubrenje. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na broj: 0800/333-330.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.