Dobro organizovan sistem sertifikacije semena – siguran i zdrav usev

Stručna podrška: dipl. inž. Sandra Bogdanović, predsednik Semenarske asocijacije Srbije

Cilj svakog poljoprivrednog proizvođača je da ima usev gde je genetski potencijal sorte došao do punog izražaja. Ovo se može postići samo setvom deklarisanog, sertifikovanog semena.

Šta je svrha sertifikacije? Odgovor na ovo pitanje dat je još 1968. godine od strane International Crop Improvemental Association, koja kaže da je svrha sertifikacije semena da se održava i stavi u promet seme visokog kvaliteta koje je proizvedeno, tako da se osiguraju i održe genetičke osobine i genetička čistoća semena.

Semenarstvo u najširem smislu reči obuhvata proizvodnju, doradu i promet semena. Ono podrazumeva niz faza koje čine jednu celinu: zasnivanje i gajenje semenskog useva, kontrola semenskih useva u polju, ubiranje semena, ispitivanje genetičke čistoće, dorada semena, ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta semena, uskladištenje i čuvanje, deklarisanje, distribucija i promet semena i njegova upotreba.

Evidentno je da naša zemlja poseduje značajne potencijale kada je u pitanju semenarstvo:

1. Dugu tradiciju u proizvodnji semena;

2. Odlične klimatske i zemljišne uslove za proizvodnju;

3. Zadovoljavajuće kapacitete za doradu  i skladištenje semena;

4. Visoko obrazovan i stručan kadar koji je angažovan na poslovima semenarskog sektora.

Poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji zauzima 5,7 miliona hektara, od čega je obradivo zemljište oko 4,2 miliona hektara, odnosno kao oranične površine koristi se 3,3 miliona hektara. Ovi podaci dovoljno govore o značaju poljoprivrede za Srbiju i potrebe da se ova grana, a u okviru nje i semenarstvo, organizuju na najvišem mogućem nivou.

Sistemom sertifikacije se postiže:

• stalno povećanje zastupljenosti visokoprinosnih i kvalitetnih sorti,

• identifikacija novih sorti i povećanje njihove zastupljenosti pod odgovarajućim i opšteprihvaćenim imenima,

• obezbeđivanje neprekidnog snabdevanja tržišta određenim kategorijama semena dobrog kvaliteta.

Sertifikacija semena je legalni sistem za kontrolu umnožavanja i proizvodnje semena koji se sastoji iz sledećih postupaka:

a) kontrola semenskih useva i skladišta,

b) pre i poslekontrolni testovi,

c) testovi kontrole kvaliteta.

Sertifikovano seme umnožava se sklapanjem ugovora sa proizvodnim organizacijama. Kontrolu ove proizvodnje prate poljoprivredne stručne službe. Oni vrše ocenu stanja useva u polju. Posle žetve, seme koje je ispunilo sve zakonske propise nakon poljskih pregleda, dobija potvrdu kroz sertifikat o poljskom pregledu, takozvanom Uverenju o priznavanju semenskog useva. Ovakvo seme se dorađuje i pakuje, a na svako pakovanje se stavlja etiketa koju izdaje stručna organizacija koju je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Nakon stavljanja atesta na pakovanje, ovlašćene laboratorije vrše uzorkovanje partija semena i utvrđivanje kvaliteta semena.

Kvalitet semena je jedan od osnovnih preduslova za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju. U smislu obezbeđivanja osnovnih kvalitetnih osobina, potrebno je seme pre stavljanja u promet ispitati i rezultate ispitivanja uporediti sa normama kvaliteta. Ukoliko seme ispunjava tražene vrednosti u pogledu informacija koja je osnovna biljna vrsta, koliko je klijavost, energija klijanja, apsolutna masa zrna, sadržaj vlage, sadržaj semena drugih gajenih biljnih vrsta i semena korova, ostvareni su svi uslovi da se na osnovu izveštaja laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena sačini Deklaracija o kvalitetu semena, kojom se garantuje kvalitet ispitivanog semena puštanjem istog u promet.

Sertifikovano seme do džaka prelazi dug put tokom kog ga prati stalna kontrola kvaliteta, zdravstvenog stanja i sortne čistoće. Poljoprivredni proizvođač koji koristi sertifikovano seme, može biti siguran da će imati kvalitetan i dobar usev bez bolesti i napada štetočina pre svega onih koje se prenose putem semena.

Bilten "Za našu zemlju", broj 75, mart 2019.