Uzorkovanje zemljišta - iskustva proizvođača

Sem analize plodnosti zemljišta i N-min analize koje Stručna služba kompanije Victoria Logistic radi više od decenije, postoje i mnogi drugi parametri u zemljištu koji se moraju određivati i za koje je takođe neophodno precizno, kvalitetno, brzo, mašinsko uzorkovanje zemljišta. Tako je u 2017. godini za potrebe kompanije Pioneer Hi-Bred SRB i njihove semenske proizvodnje kukuruza koji se nalazi na parcelama pod sistemom za navodnjavanje, bilo potrebno uzeti uzorke zemljišta po preciznim GPS koordinatama, širom Vojvodine.

Branislav Avramov, menadžer semenske proizvodnje u kompaniji Pioneer Hi-Bred SRB, je i ranije sarađivao sa Stručnom službom kompanije Victoria Logistic. Za posao uzorkovanja zemljišta odmah je angažovao našu automatsku sondu koja može da radi po zadatim GPS koordinatama i uzima uzorke zemljišta i do 120 cm dubine.

Kolega Branislav je istakao da dugo godina poznaje rad naše Stručne službe, da naše kompanije sarađuju i da je nastavak saradnje bio logičan put.

Uspešna proizvodnja semenskog kukuruza je nemoguća bez primene sistema za navodnjavanje. Kompanija Pioneer Hi-Bred SRB sarađuje na tom poslu sa kompanijom Irriga system iz Brazila koja se bavi kontrolom i monitoringom navodnjavanja, i deo je uspešne digitalizacije u poljoprivredi. Zajedno sa kompanijom Pioneer Hi-Bred SRB, u cilju obezbedjivanja sigurne i stabilne semenske proizvodnje kukuruza, su započeli svoje aktivnosti u oblasti navodnjavanja. Kako bi se dala prava preporuka kada i sa koliko vode navodnjavati potrebno je uraditi i analizu zemljišta radi određivanja dodatnih analiza u laboratorijskim uslovima, kao što su minimalni i maksimalni vodni kapacitet, lento kapilarna tačka venjenja, a sve u cilju baždarenja sondi koje su u zemljištu i koje šalju signal preko GPS uredjaja. Oni se zajedno sa drugim elementima obrađuju u softveru i tako daju pravu preporuku za navodnjavanje u pojedinim fazama rasta i razvića biljaka.

Kolega Avramov ističe da je uzorak zemljišta uzet sa uređajem kojim raspolaže Stručna služba kompanije Victoria Logistic veoma reprezentativan, a to je temelj da se dobiju pravi rezultati. Profesionalan tim je uradio posao vrlo dobro, brzo, sa reprezentativnim uzorkom za svaku parcelu, obeleženim mestima uzorkovanja, što je svakako preporuka za nastavak i širenje saradnje, ne samo na teritoriji Srbije već i u okolnim zemljama gde Irriga ima svoje aktivnosti u saradnji sa Pioneer Hi-Bred SRB doo.

Stručna služba Victoria Logistic pruža uslugu uzorkovanja, analize zemljišta i davanja preporuka za đubrenje. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na broj: 0800/333-330.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.