Quadris Top za unapređeni kvalitet i prinos

Stručna podrška: Syngenta tim, Syngenta Agro d.o.o Beograd

Quadris Top je fungicid koji uzgajivačima maline, jagode i povrća daje održivu i snažnu kontrolu bolesti, posebno za uzročnika ljubičaste pegavosti lastara maline, crne pegavosti i plamenjače paradajza, kupusa i lubenice.

Preparat sa kombinacijom vodećeg fungicida iz grupe strobilurina (aktivna materija azoksistrobin) sa vodećim fungicidom iz grupe triazola (aktivna materija difenokonazol) veoma širokog spektra delovanja. Kombinacija dve aktivne materije u fungicidu Quadris Top je deo anti-rezistentne strategije.

Bezbedan je za primenu na velikom broju useva kada se koristi u skladu sa uputstvom. Ima veoma brz unos preko translaminarnog kretanja difenokonazola i kretanja azoksistrobina preko ksilema na gore, ka listovima.

Odlična otpornost preparata na ispiranje kišom nakon primene. Uklapa se u integralno suzbijanje bolesti. Mala količina primene, fleksibilnosti u vremenu primene fungicida Quadris Top, uz mali rizik za korisne insekte.

Kratak interval za ponovni ulazak u polje nakon primene fungicida Quadris Top od svega 12 sati uz kratku karencu za jagodu, malinu, lubenicu, kupus i paradajz, do sada registrovane useve za primenu u Srbiji.

Čak i prilikom primene fungicida sa najvećom pažnjom, uvek postoje delovi biljke koji ostaju nezaštićeni. Zahvaljujući svo translaminarnom kretanju i cirkulaciji u ksilemu, fungicid Quadris Top pruža maksimalnu zaštitu usevima, čak i delovima biljaka koji nisu direktno izloženi fungicidu tokom primene.

Translaminarno kretanje

Difenokonazol i azoksistrobin, dva aktivna sastojka fungicida Quadris Top, kreću se prema vrhu lista, kao i sa lica lista prema njegovom naličju, na mesta na koje fungicidi obično manje dospevaju tokom primene, kako bi se zaštitili delovi biljaka na koje fungicidi tokom primene manje dospevaju.

Sistemsko kretanje u ksilemu

Azoksistrobin se kreće brzo u ksilemu biljke (sprovodnim sistemom za vodu i hranu od korena na gore) i tako štiti celu biljku, uključujući područja koja rastu i razvijaju se i nakon primene ovih sredstva.

Fungicid Quadris Top ima preventivna i kurativna svojstva. Quadris Top je preventivni fungicid. Mora se naneti pre nastupa bolesti kako bi se sprečilo da bolest nastane na biljkama.

Zahvaljujući kurativnom delovanju, Quadris Top može da zaustavi rast štetnih gljivica na biljkama i kada se primeni nakon početka infekcije. Međutim, pošto se prisustvo bolesti utvrđuje tek nakon pojave simptoma, često je prekasno da se spreči njihovo širenje. Zato preporučujemo da se Quadris Top primenjuje preventivno radi optimalnog delovanja.

Klasifikacija fungicida prema načinu delovanja na uzročnika oboljenja

Preventivni – Fungicid sprečava infekciju, ne dozvoljava klijanje spora. Mora se naneti pre pojave infekcije, odnosno pre prodiranja gljivice u biljno tkivo.

Kurativni – Sprečava razvoj gljivice nakon ostvarene infekcije, još nisu vidljivi simptomi bolesti biljke.

Eradikativni – Zaustavlja razvoj formirane infekcije, simptomi bolesti biljek su već vidljivi.

Antisporulativni – Sprečava ili smanjuje sporulaciju gljivice I na taj način sprečava širenje infekcije, bez nužnog zaustavljanja razvoja gljivice u biljci.

Quadris Top sadrži dva moćna aktivna sastojka sa različitim načinom delovanja za efikasno upravljanje otpornošću gljivica. Fungicid Quadris Top® pruža zaštitu usevima pomoću dva aktivna sastojka koja rade zajedno kako bi pružila efikasnu zaštitu od Didymella applanata, Alternaria spp., Phytophthora infestans, Mycosphaerella fragariae, Peronospora parasitica i dr.

CILJNI PATOGENI

Didymella applanata (kestenjasta pegavost lastara maline)

Ovo je gljivična bolest koja se može naći skoro u svim zasadima maline. Na proleće, plavičasto-smeđe do ljubičasto-smeđe eliptične tačke često se pojavljuju oko pupoljaka novih izdanaka i postojećih izdanaka, pri čemu često dostižu veličinu od 2-3 cm. Ove zone se postepeno šire i okružuju čitavu stabljiku. Toplije zimske i rane prolećne temperature ubrzavaju razvoj ove bolesti. Intenzitet ispuštanja askospora na polju ne zavisi od količine padavina ili temperature vazduha. Kako vegetacija napreduje, pogođeno tkivo postaje sivo-smeđe, lišće poprima žutu boju i opada, pri čemu ostaju samo njegove drške i kora lastara koja ima naprsline. Tokom naredne godine, pogođeni pupoljci se ne razvijaju ili, ako se razvijaju, formiraju veoma slabe izdanke. Klijanje spora u vodenim kapima bili su brži na 21- 23°C i 15-17 °C nego na 7-10 °C. Na 22-23 °C, klijanje askospora na izdancima maline počelo je nakon 2 h. Rani simptomi obično se javljaju sredinom ili krajem juna. Prvi period infekcije je krajem maja – početkom juna. Tokom sazrevanja i berbe nastupa drugi period infekcije, a poslednji period infekcije nastupa posle berbe.

Mycosphaerella fragarie (lisna pegavost jagode)

Ovo je široko rasprostranjena bolest jagode. Pogođeno lišće karakteristično je po prisustvu beličastih okruglih tačaka koje su okružene snežno ljubičasto-crvenkastim oreolom. Ako dođe do spajanja ovih tačaka, to može da izazove nekrozu. Pegavost lista jagode je policiklična bolest, i u pogodnim uslovima nastaviće da ponovo inficira domaćina i okolne biljke. M. fragariae može da prezimi kao sklerocija u zemlji, na živom lišću ili na populacijama divljih jagoda. U celogodišnjem sistemu gajenja jagode, najintnzivnija pojava bolesti se događa u kasnu jesen i u rano proleće. Konidije se rasprostranjuju prvenstveno prskanjem kapima kiše. Visok nivo padavina i umereno toplo vreme (20 do 25°C) su najpogodniji uslovi za pojavu i razvoj ovog oboljenja.celogodišnjem sistemu gajenja jagode, najintnzivnija pojava bolesti se događa u kasnu jesen i u rano proleće. Konidije se rasprostranjuju prvenstveno prskanjem kapima kiše. Visok nivo padavina i umereno toplo vreme (20 do 25°C) su najpogodniji uslovi za pojavu i razvoj ovog oboljenja.

Phytophthora infestans (Plamenjača)

Alternaria spp. (Crna pegavost lista)

Ovo su najvažnije bolesti useva paradajza. Svaki kompromis može da dovede do znatnog opadanja kvaliteta i prinosa. Plamenjača napada uglavnom lišće i plodove i obično se pojavljuje sredinom i krajem sezone. Crna pegavost lista je fleksibilnija u smislu temperatura i perioda pojave. Napada biljke na početku i na kraju vegetacije. Quadris Top je pravo rešenje protiv obe ove bolesti. Ovaj proizvod ima visoko preventivno dejstvo i mora se naneti pre pojave simptoma.

Bilten "Za našu zemlju" broj 84, 2019. godine.