Stanje leptira od 29. jula do 13. avgusta 2019. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 22. do 29. jula i upozorenju za period od 29. jula do 12. avgusta 2019. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni primerci. Zaštita protiv usklične sovice, suzbiće i gusenice ozime sovice.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Brojnost se povećala. U periodu od 5-8.avgusta očekuje se masovno piljenje gusenica usklične sovice. U reonima gde je ranije pravila štete, preporučuje se zaštita krompira i mrkve preparatima Decis 0,5 l/ha ili Karate zeon 0,2 l/ha ili Scatto 0,5 l/ha.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Brojnost je bila malo viša. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Brojnost je bila malo viša. Zaštita protiv pamukove sovice, suzbiće i gusenice gamma sovice.

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov leptira sa pojedinačnim primercima. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost je značajno porasla u poslednja tri dana. Preporuka je da se pregledaju usevi paprike, paradajza, boranije, kukuruza. Brojnost jaja sovice je značajno porasla u poslednja dva - tri dana. Masovnije piljenje gusenica se očekuje od 31. jula. Preporuka je da se usevi pregledaju i po potrebi uradi zaštita u naredna 2-3 dana preparatima Coragen 0,2 l/ha ili Affirm 2,5 kg/ha ili Avaunt 0,25 l/ha ili Ampligo 0,25 l/ha.

Hyphantria cunea – dudovac:  počeo let leptira druge generacije. Za sada je brojnost mala. Očekuje se povećanje broja leptira. U polju ne treba raditi ništa. 

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Brojnost je značajno porasla u poslednja 3 dana. Potrebno je početi sa pregledima kukuruza i paprika svakih 5 dana na prisustvo jajnih legala. Pojedinačna piljenja gusenica su počela, a masovnija piljenja gusenica se očekuju od 01. avgusta. Oni koji žele u zaštiti kukuruz da primene preparat Dimilin 0,4 l/ha, treba to da urade tokom naredna 2-3 dana. U periodu od 1-3. avgusta će biti optimalno vreme za zaštitu paprike i kukuruza preparatima Coragen 0,2 l/ha i Avaunt 0,25 l/ha, a od 3-5. avgusta za primenu preparata Ampligo 0,25 l/ha.