OBAVEZAN PREGLED ULJANE REPICE NA PRISUSTVO ŠTETOČINA

 

Na celom terenu gde je posejana uljana repica, usevi se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vremena setve i raspoložive vlage, od kotiledonih listova pa sve do potpuno razvijena četiri lista. Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo od 0,2 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci pa sve do 0,58 po biljci.

Na listovimu su prisustne lisne vaši (Aphididae) na od 8-20% biljaka, kao i simptomi oštećenja lista od buvača (Phyllotreta sp.).

Obzirom da se za naredni period prognozira toplo vreme bez padavina, koje će pogodovati daljem razvoju pomenutih štetočina, preporuka je poljoprivrednim proizvođačima da pregledaju parcele pod uljanom repicom na prisustvo navedenih štetočina.

Ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

Fastac 10 EC (a.m.alfa cipermetrin) 0,1 l/ha ili

Bifenicus ili Fobos (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Navedeni insekticidi će uspešno suzbiti buvače i lisne vaši.