POJAVA VAŠI I CIKADA U STRNIM ŽITIMA

Pregledom useva ozime pšenice i ječma koji su posejani u prvim rokovima početkom oktobra, a nalaze u fazi razvoja listova, uočeno je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka i cikada (Cicadelidae) na do 10% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom jer sišu biljne sokove, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

U ovim fazama razvoja useva žita, prag štetnosti iznosi ako je utvrđeno da je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Stoga se preporučuje poljoprivrednim proizvođačima da pregledaju useve pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini primene od 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili Plures u količini primene od 0,5-0,65 l/ha.

Izvor vesti i fotografije: PIS Vojvodine