Obezbeđenje kvaliteta i sledljivost

Kako je kvalitet imperativ našeg poslovanja, sektor kontrole kvaliteta zajedno sa ostalim sektorima unutar kompanije ima za cilj da očuva i poboljša kvalitet roba koje skladištimo.

Kod merkantilnih roba uzimamo u obzir sve činioce koji utiču na prinos i kvalitet, a koji se razlikuju od godine do godine. Stoga praćenje kvaliteta započinjemo još na njivama  monitoringom useva, zatim u žetvi, te tokom prijema i skladištenja, kao i tokom otpreme. Na osnovu informacija koje dobijamo monitoringom useva i kontrolom kvaliteta u prijemu, preduzimamo sve neophodne tehničko-tehnološke mere kako bismo sačuvali i poboljšali kvalitet uskladištenih roba. Poseban akcenat je na praćenju kvaliteta tokom skladištenja, što potvrđujemo vođenjem sledljivosti roba od momenta prijema  do momenta isporuke.

Osnovni zadatak sektora kontrole kvaliteta jeste da kvalitet robe odgovora  specifikacijama kvaliteta definisanim u prodajnim ugovorima sa domaćim i inostranim kupcima, kao i specifikacijama fabrika u sastavu kompanije Victoria Group -  Sojaprotein i Victoriaoil. Obezbeđenje kvaliteta se vrši u skladu sa svim važećim pravilnicima i zakonima Republike Srbije i EU regulativama. Potvrdu kvaliteta pružaju odgovarajući sertifikati akreditovanih laboratorija koje nas  prate od samog prijema roba sve do njihove isporuke.

Victoria Logistic, kao jedan od vodećih otkupljivača uljarica i žitarica u našoj zemlji, uvela je ISCC standard (International Sustainability and Carbon Certification) - međunarodni sistem sertifikacije koji se odnosi na održivu proizvodnju i emisiju gasova, odnosno sertifikaciju biomase i bioenergije. ISCC obezbeđuje dokaz o usaglašenosti u pogledu ekoloških i društvenih kriterijuma kao i sledljivosti. Ovom sertifikacijom obuhvaćeni su uljana repica, soja i kukuruz od poljoprivrednih kultura, ali i osam silosa u vlasništvu kompanije. Dokument se nalazi na ovom linku.

Victoria Logistic je u decembru 2014. godine dobila Dunav Soja sertifikat za uspešnu implementaciju evropskog standarda za gajenje i preradu genetski nemodifikovane soje. Proveru vezanu za sertifikacioni proces izvršila je ovlašćena kontrolna kuća SGS. Dokument se nalazi na ovom linku.