BIOMASA

Usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći fokus na obnovlјivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i električne energije i biogoriva. Obnovlјivost, znatno manji negativni ekološki uticaj, značajni energetski potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog kojih biomasa predstavlјa gorivo budućnosti.

U Srbiji se biomasa najvećim delom nalazi na području Vojvodine, ali je njena upotreba krajnje skromna (oko 2%) usled problema „logistike biomase“. Pod ovim pojmom se podrazumeva sakuplјanje, transport, skladištenje i korišćenje biomase kao energenta u relativno uskom radijusu. Victoria Group je trenutno jedini sistem u Srbiji koji može adekvatno da odgovori navedenim izazovima i upravlјa velikim količinama biomase zahvaljujući mreži dugogodišnjih partnera, otkupu slame i organizaciji čuvanja u sistemu kompanije, korišćenju prednosti vlastite logističke strukture i investiranju u pogon za peletiranje. Victoria Logistic, kao deo sistema Victoria Group, sa svojom logističkom mrežom (12 silosa u vlasništvu, luka na Dunavu, transport i manipulacija) ima sve preduslove za efikasno sakuplјanje i upravlјanje biomasom na području Vojvodine. Specifikaciju biomase možete pogledati ovde.

Na kompleksnost pomenutih operacija utiče mala energetska gustina poljoprivredne biomase, visok sadržaj vlage, ali i heterogenost oblika i veličine. Stoga je, pored jake logističke infrastrukture, neophodna i odgovarajuća priprema biomase pre eksploatacije. Jedan od načina je upravo korišćenje biomase u obliku peleta koji, s obzirom na postupak proizvodnje, karakteriše velika energetska gustina, nizak sadržaj vlage, kao i homogenost. Pelet je pogodni tip goriva za najširu primenu, od peći i kamina u domaćinstvima do velikih energetskih postrojenja.

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  započela je  kontinuiranu proizvodnja agro peleta, tj. peleta od poljoprivredne biomase, sredinom 2013. godine.

Agro pelet je proizvod cilindričnog oblika, glatke strukture, bez mirisa. Dobija se presovanjem biomase - žetvenih ostataka (slame soje, pšenice i uljane repice) pod visokim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Na ovaj način se postiže održivo korišćenje poljoprivredne biomase kao jednog od obnovljivih izvora energije.

Agro pelet ima dve osnovne primene: služi za sagorevanje u kotlovima i kao prostirka za uzgoj životinja. Shodno tome, Victoria Starch je tržištu ponudila dva proizvoda koja se isporučuju u pakovanjima od 15 kg, 25 kg, 1 t i rinfuz.

Energetski pelet je agro pelet od žetvenih ostataka sa sadržajem sojine slame min. 50%. Pelet je ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv energent za najširu primenu. Može se koristiti u pećima za individualne korisnike i javne ustanove na agro pelet, kao i pećima za pelet sa mehaničkim čišćenjem rešetke. Sagorevanjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je biomasa koristila prilikom svog „rasta“, pa se zbog toga pelet ubraja u CO2 neutralne izvore energije. Nema sumpora u svom sastavu, stoga ni emisije sumpornih oksida u vazduh. Visoko je efikasno gorivo u industrijskim kotlovima na čvrsto gorivo. Specifikaciju energetskog peleta možete pogledati ovde.

Pelet za prostirku se proizvodi od pšenične slame. Kao čist prirodni proizvod visoke higijenske vrednosti najbolji je proizvod za životinjsku prostirku. Koristi se kod uzgoja pilića, koka nosilja, ćurki, idealna je podloga za konje i druge životinje. Proces proizvodnje peleta se odvija na 92◦C, čime je proizvod u potpunosti mikrobiološki bezbedan. Upijajuća moć peleta veća je devet puta u odnosu na slamu, čime se omogućava veći komfor za životinje koje ostaju na suvoj podlozi. Bolji uslovi uzgoja usled velike absorpcione moći peleta rezultiraju većim prinosem i smanjenim mortalitetom živine. Pored toga, korišćenje peleta kao prostirke donosi i niz drugih prednosti među kojima su: eliminacija mirisa u objektima za uzgoj, lakše i brže čišćenje objekta, kao i manja količina otpada koji se jednostavnije i efikasnije koristi kao đubrivo.

Specifikaciju peleta za prostirku možete pogledati ovde.
Brošuru o ovom proizvodu možete pogledati ovde.
Video prilog o prednostima upotrebe agro peleta kao prostirke za životinje možete pogledati ovde.

Detaljnije informacije o proizvodima možete dobiti na brojeve telefona 023/315-5050 i 063/301-117, kao i besplatnim pozivom call centra na 0800 333 330 svakim radnim danom od 8h do 16h.

VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin
Petra Drapšina 1
23000 Zrenjanin