Univerzalnost primene Aleox Agro preparata

Stručna podrška: dipl.inž. polj. Ljubica Bošnjak, CP Distribution doo, dipl.inž.zaštite bilja Maja Bajčev, AgriBusiness Partner Sombor

Preparat Aleox Agro predstavlja jedno od najvećih dostignuća u oblasti poljoprivrede, koje je kao univerzalno sredstvo, pogodno za tretiranje svih biljnih vrsta. U formulaciji nanoemulzije, sa aktivnom materijom Dihidrokvercetin, namenjen je aktivnom sprečavanju oksidativnih procesa u biljkama, redukujući kiseonične radikale (ROS) koji se enormno umnožavaju kao posledica stresnih uslova sredine.

Nanotehnologija sa svojim širokim spektrom delovanja, predstavlja osnovu budućeg razvoja u svim oblastima industrije i nauke. Preparat Aleox Agro baziran je na nano česticama, čija veličina iznosi milijarditi deo metra ().

Za razliku od dosadašnje primene preparata baziranih na mili i mikro česticama, nano čestice imaju mogućnost delovanja na nivou atomskog jezgra, sprečavajući nagomilavanje slobodnih radikala, koji uzrokuju većinu bolesti kod biljaka. Stabilan molekul gradi zdravu ćeliju i biljku, sposobnu da ostvari svoj maksimalan genetski potencijal.

Primenom preparata Aleox Agro na imanju preduzeća Agrocentrum u Bečeju, postignuti su izvanredni rezultati na uljanoj repici. Urađena su dva tretmana u količinama po 100 ml/ha (tabela 1.). Prosečan prinos na tretiranim parcelama iznosio je 4 t/ha, a na kontrolnim 3,6 t/ha. Povećanje od 11,1 % na tretiranom delu parcele na 30 hektara površine u odnosu na netretirani deo parcele, potvrđuje izuzetan uticaj preparata na povećanje prinosa.

Podjednako dobar efekat primenom biološkog sredstva Aleox Agro postiže se i u vinogradima. U saradnji sa mnogim renomiranim vinarijama sa prostora Srbije i postignutim zavidnim rezultatima, posebno se izdvaja rezultat dobijen u Vinariji Drašković, nekadašnjim Vršačkim vinogradima. Tretiranje rađeno na sorti vinove loze Chardonnay, tri puta tokom vegetacije po 250 ml/ha, rezultiralo je povećanjem procenta šećera za nepunih 2 %, smanjenjem procenta kiselina za 0,6 % i optimalnoj pH vrednosti od 3,31. Navedeni parametri predstavljaju odlične sortne karakteristike grožđa, a kvalitetno grožđe je garant kvaliteta vina.

Primena preparata Aleox Agro na paprici, u plastenicima firme BAG iz Bačkog Gradišta, dala je odlične rezultate u povećanju kvantiteta i kvaliteta prinosa. Pored početnih problema sa pojavom vašiju i tripsa u usevu paprike, nakon tri tretmana preparatom Aleox Agro u dozi primene od 80 ml/ha, biljke su bile znatno ojačane i dobrog zdravstvenog stanja. Tretirana sorta paprike je bila Mišina F, srednje rana sorta, koja je dala visok prinos od 30.000 kg/ha.

Važnije od postignutog prinosa je bila činjenica da se paprika na tržiištu pojavila ranije od predviđenog roka i da je imala produženo zrenje, što sa ekonomske strane potpuno opravdava uložena sredstva u primenu preparata Aleox Agro.

Navedeni primeri svedoče o univerzalnosti uticaja Aleox Agro preparata na svim biljnim vrstama. Preparat je potpuno prirodan, bez karence, neškodljiv za biosferu, koji svojim antioksidativnim dejstvom pomaže biljkama da se izbore sa svim nepovoljnim uticajima koji „sabotiraju“ i usporavaju normalan rast i razviće.

 

Biten "Za našu zemlju" broj 95., novembar 2020.