Za uspešan start i razvoj biljaka

Stručna podrška: Goran Alimpić, komercijalni menadžer, Mineral Pro Beograd

 

Vremenski uslovi tokom rasta i razvića biljaka, kao i nedostatak određenih hraniva u biljkama i zemljištu, predstavljaju jedan od ograničavajućih faktora uspešne poljoprivredne proizvodnje.

S toga su mnoge svetske kompanije u svojim istraživačkim centrima iznašle rešenja za nove vrhunske proizvode namenjene ishrani i nezi biljaka.

Iz istraživačkog centra kompanije BASF iz Nemačke pod robnom markom COMPO EXPERT se na našem tržištu nalaze proizvodi koji upravo unošenjem u zemljište u vidu granulisanih hraniva ili putem fertigacije i folijarnom primenom, obezbeđuju biljkama dobar start na samom početku vegetacije i omogućavaju da biljke stresne uslove „prođu“ sa što manje posledica po smanjenje prinosa.

NEXUR 46% N je stabilizovano azotno đubrivo sa Limusom u čijem sastavu su dva inhibitora ureaze koji u ovom slučaju blokiraju delovanje ureaze, te omogućavaju da se primenjena količina azota sve vreme zadržava u nivou korenovog sistema biljke i duže vreme je na raspolaganju biljci.

Međutim, biljka se ne hrani samom ureom jer je u takvom obliku azota ne može usvojiti. Pre nego što posluži biljci kao izvor azota, urea se mora transformisati u amonijačni (NH4+) pa u nitratni oblik (NO3-). Enzim ureaza, koja se nalazi u zemljištu, je odgovoran za prvi korak u toj transformaciji. U prisustvu vode urea nije stabilna i do transformacije dolazi odmah po primeni. Urea se prvo transformiše do NH3 i karbaminske kiseline, a zatim se spontanim razlaganjem karbaminska kiselina razlaže do NH3 i CO2. Inhibitori u ovom procesu prevođenja, ne dozvoljavaju gubitke azota ili ih svode na najmanju meru. Tako NEXUR 46% može da stoji na površini zemljišta dve nedelje bez ikakvih gubitaka azota, odnosno da „čeka“ kišu.

Niz autora je objavilo radove u kojima stoji da do 50% klasične Uree nakon primene ispari ili se ispere u niže slojeve zemljišta.

U normalnim uslovima proizvodnje i ako se ne koristi inhibitor ureaze, nakon primene uree, u proseku dolazi do gubitka od oko 30-60% azota. Limus® inhibitor ureaze u hranivu Nexur® odgađa prelaz UREE u amonijum jon.

Taj „vremenski prozor“ omogućava da se urea postepeno prevodi u zemljištu i da je biljci pristupačan amonijačni azot bez gubitaka gasovitog amonijaka. Time je azot duže dostupan za biljke, a tako povećana iskorišćenost azota, značajno povećava i prinose gajenih biljaka.

Preporučena doza primene NEXUR 46% je 100-150 kg/ha. Svaka granula NEXUR- -a je obložena Limusom i svetlo narandžaste je boje.

Basfoliar 36 EXTRA je tečna urea sa 36,5% N + 3% Mg i dodatim mikro elementima u helatnom obliku (1% Mn+0,02%Fe+0,2% Cu, +0,02%B,+0,005Mo+0,01%Zn).

Uobičajena doza primene je 5 litara/ha u pšenici u periodu od sredine bokorenja do sredine vlatanja, u uljanoj repici od kraja bokorenja do sredine faze izduživanja stabla, u kukuruzu od 2 lista do zatvaranja redova, u leguminozama jednom pre cvetanja i dva puta posle cvetanju, u suncokretu od faze 4 lista do visine biljaka od 80 cm, u šećernoj repi od stadijuma 2 lista pa nadalje i u drugim usevima i zasadima voća, vinove loze, kao i u povrtarskim usevima.

Basfoliar Tripl Flo visoko koncentrovana suspenzija Zn 18%, Cu 5%, Mn 12% i ukupnog N 4,1% koji je namenjen za folijarnu primenu u preventivne i posebno u kurativne svrhe i to kod useva sa visokom potrebom za Cu, Mn, Zn (kukuruz, ozime strnine), na zemljištima sa visokim sadržajem pH, na zaslanjenom zemljištu, u uslovima suše.

Basfoliar Tripl Flo u dozi od 0,75 do 1 l/ha kod svih biljaka utiče na pojačani metabolizam i transport proteina, fitohormona i niz drugih fizioloških procesa, te na taj način omogućava bolji rast i razvoj lisne mase, korena, a samim tim i na povećanje prinosa.

Kelpak je prirodni bioregulator rasta. Aktivne materije ovog preparata predstavljaju hormoni, aminokiseline i vitamini. Ono što Kelpak izdvaja od ostalih „sličnih“ proizvoda je značajno prisustvo auksina (11 mg/l) u odnosu na sadržaj citokinina (0,031 mg/l).

Ovakav odnos hormona auksina i citokinina u preparatu Kelpak, kod biljaka omogućava bolji razvoj korenovog sistema, bolje zametanje plodova kao i razvoj krupnijih plodova. Može se primeniti u svim usevima.

Primenom 2 l/ha Kelpaka u soji pre ili na početku cvetanja izaziva formiranje većeg broja cvetova i onemogućava „abortiranje“ cvetova soje.

Easy Start-11:48:0+Bacillus Subtilis +1%Zn+0,6%Fe+0,1%Mn Startno mikrogranulisano đubrivo (veličine granule 0,5-1,5mm) formulisano za primenu zajedno sa setvom, može da bude u prisnom kontaktu sa semenom, formira pH ravnotežu tako da nije fitotoksičan za korenov sistem biljaka, a zahvaljujući toj osobini obezbeđuje dovoljnu količininu vodorastvorljivog fosfora prvo za odličan razvoj korenovog sistema, a onda i za lak i brz porast useva. Sadržaj mikroelemenata u đubrivu (cink, gvožđe, mangan) dodatno povoljno deluje na optimalno klijanje, rast i razvoj gajene biljke.

Dodatakom Bacillus Subtilus soja E14- CDX povećana je zaštita biljaka od prouzrokovača bolesti (Phitophtora sp., Pythium sp., Rizoctonia sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp.) kao i tolerantnost na negativan uticaj pH vrednosti zemljišta i visokih temperatura.

Prednosti upotrebe Easy Starta ogledaju se u ujednačenom nicanju, boljem ukorenjavanju biljaka, lakšem podnošenju stresnih uslova, boljem iskorišćavanju hraniva posebno u uslovima suvog ratarenja, kao i u sigurnijoj primeni herbicida zbog ujednačenog porasta biljaka.

 Preporuke za primenu Easy Starta: kukuruz, duvan 20-40 kg/ha; šećerna repa i suncokret 15-35 kg/ha; uljana repica i soja 20-30 kg/ha; povrtarske biljke 20-40kg/ha.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 97., januar 2021. godine.